Sociala laboratorium

 • Sociala laboratorium har jag använt för komplexa samhällsproblem. Samarbete över stuprör. Exempel

  • En fråga som berör flera myndigheter och flera nivåer av samhället.
  • Slå samman kommunförbud och landsting till en region.
  • Hantera samarbete mellan olika delar av landsting samt kommuner i en fråga som autismspektra.

  Olika verksamheter och intressenter behöver gå samman. Behöver involvera flera olika samhällsaktörer. Olika huvudmän som alla berörs och kan påverka. Att göra det tillsammans. Att gå ihop och bygga något man inte kan göra själv. Som man gjorde i det gamla sockensamhället: bygga en lada, lägga en stenmur, bygga en bro. Man är ömsesidigt beroende. Man möts ansikte mot ansikte i öppna och ärliga samtal. Bygger förtroende om man träffas.

  • Syftet och omfattningen. Vad handlar det om? Vad skall vi lösa? Vad är tidsperspektivet?

  • Urval av designteam som driver på laboratoriet. Ett microcosmos av alla berörda aktörer. Aktörer som sitter på inflytande, kunskap och engagemang. Och har tid!

  • Identifiera de berörda. Fyra grupper som skall vara med:

   • De som sitter på kunskap.
   • De som möter medborgarna. De med ”skit under naglarna”. Som vet: ”Den idén fungerar i verkligheten!”
   • De med beslutskapaciteten: kan sätta in resurser för att realisera lösningar!
   • De som lever mitt i problemet. Det kan vara samtliga tre grupper listade ovan men det kan vara andra aktörer också.

  • Rekognosering. Designteamet tar reda på vad problemet egentligen består av. Genomför intervjuer. Analysera området. Kontakta viktiga aktörer. Gör lärresor. Bygga scenarios.

  • Designa workshops. Använd rekognoseringsrapporten som en plattform:

   • Ledningen är deltagare bland alla. Känna på pulsen och visa sitt personliga engagemang. Involvera ledningen redan i planeringsprocessen.
   • Upplägget är alltid en kreativ skapelse. Inga begränsningar. Var inte snåldum. Men inte krångla till det. Enkelt och tydligt. En röd tråd igenom hela workshopen.
   • Transparens. Gör alla data tillgängliga. Allt material som samlats in kan delas ut under hand. Deltagarna förbereds innan.
   • Värdskap. Hantera alla deltagarna i workshop som ovärderliga gäster. Det är gästerna som gör festen. Bjud in på ett respektfullt sätt och så de känner sig nyfikna och förhoppningsfulla.

  • Genomförandet av workshop. Hela tiden fokus på resultat. Beslut som de inblandade helhjärtat ställer upp. Genomförandet är alltid skräddarsytt och en kreativ konstart i sig. Flera workshops kan genomföras under en tidsperiod. Principer för framgång:

   • Rummet. Skapa utrymme för maximal interaktion. En informell atmosfär.
   • Grupper med multipla perspektiv och erfarenhetsbakgrund. Både från olika sektorer men också olika nivåer.
   • Deltagare studerar sina egna och andras föreställningar. Göra dem pratbara. Se vad som är fördomar, hypoteser och grundade antaganden.
   • Lärresor. Att deltagare verkligen ger sig ut i verkligheten och studerar påtagligt problemet. Får med alla sina sinnen uppleva problemet. Träffa, prata, observera, uppleva på huden.
   • Konkretion. Att deltagarna berättar historier. Kommer med aktuella erfarenheter. Att deltatagarna testar prototyper. Undvika att hamna i principdeklarationer och färdiga teorier.
   • Engagemang. Fokus på det som verkligen har betydelse.
   • Ägare. Säkerställ från början att alla förslag som lyfts fram tidigt fokuseras mot Vem är ansvarig för detta drivs? och Vad krävs då för resurser?
   • Träning. Deltagarna i handling får uppleva vad det kan innebära att i praktiken leva det nya. Deltagarna testa nytt beteende på varandra i snabba träningspass.
   • Prototyping. Att pröva utan att vara på den säkra sidan, testa och ärligt utvärdera: Kommer detta att fungera i stor skala också?
   • Involvera många som ledare.
   • Bevara alla diskussioner. Så snart slutsatser formuleras säkerställ att de tydligt dokumenteras.
   • Tvärgrupp. Bevara den levande dialogen genom olika former av tvärgrupperingar.
   • Plenumbeslut. Den politiska ledningen samt tunga sponsorer sätter ner foten tydligt och sammanfattar sina intryck.
   • Reflektion på djupet. Vad spelar jag själv för roll i att upprätthålla systemet? Vad måste jag själv göra för att skapa en rörelse så lösningar realiseras? Själv var en prototyp. Kunna autentiskt leva förändringen. Att ord och handling stämmer överens.

  • Realisering. Planera in resurser för realisering redan innan det sociala labboratoriet startar. Hur ge stöd för realisering? Designteamet lägger in tydliga avstämningspunkter. Vilka i designteamet som har uppföljningsansvaret efter Expeditionen. Resurser för är avdelade innan start. Några erfarenheter:

   • Speciell grupp får realiseringsuppdraget.
   • Utsedda ägare för olika uppdrag som beslutas för realisering . Chefer ger sitt stöd, utlovar tid och pengar.
   • Kommunikation. Beskrivning till alla involverade av de olika uppföljningsaktiviteter som genomförs.
   • Handledning. De ägare som tagit på sig uppdrag för genomförande följs upp och får stöd genom handling enskilt och i grupp. Ägare fungerar som inspiratörer och stöd till varandra. Blir ett vitalt nätverk för kunskapsutbyte.
   • Sponsorer. Förs in i den ordinarie beslutsorganisationen. Sponsorer som har ett mandat av de myndigheter, intresseorganisationer och samhällsaktörer som bidrar till laboratoriet får ansvaret för olika uppdrag. Stöttar ägare för deras realiseringsarbete. Tar upp olika frågor för diskussion och beslut i ledningsgruppen. Sponsorer träffas på Executive Summits.

 • Nedanstående verktyg (enbart tillgänglig för de med speciell inloggning) har jag utvecklat. De kan användas på en eller flera workshops. Det som kännetecknar dem är att de går på djupet. De avser viktiga samhällsfrågor och berör de som deltar på djupet. De sexton verktygen är:

  1. Incheckning
  2. Påmönstringen
  3. Cyniker och Troende
  4. Dialogintervju
  5. Stolt and Ledsen
  6. Skuggning
  7. Lika och olika
  8. Isberget
  9. Berätta historier
  10. Grodprinsen
  11. Kärnkvaliteter
  12. Lärresa
  13. Hitta sitt inre engagemang
  14. Dilemmahantering
  15. Stepping Stones
  16. Studio

  Du hittar verktygen här.